Höga naturvärden i planerade vindkraftsindustrin Hällberget -bolagets egna inventeringar är bristfälliga

2021 fick Vasa Vind AB tillstånd av Mark och miljödomstolen att bygga 57 vindkraftverk vid Hällberget i Överkalix kommun. Naturskyddföreningens skogsnätverk  har  efter nödrop från medlemmar i samebyn ägnat två år åt att inventera de områden som planeras att bebyggas och kan konstatera att flera områden med mycket höga naturvärden Läs mer…

Holmen skog: samebyarna bör anpassa renantalet till betestillgången

På Skogsstyrelsens sektorsrådsmöte i Piteå den 23 november framförde Michael Burström, chef för Skog och mark Västerbotten på Holmen AB åsikten att samebyarna borde anpassa renantalet efter betestillgången, som en klimatanpassning. Han pekade på de åtgärder som skogsnäringen tvingas göra för att anpassa sig efter renskötseln. Han ansåg vidare att Läs mer…