2021 fick Vasa Vind AB tillstånd av Mark och miljödomstolen att bygga 57 vindkraftverk vid Hällberget i Överkalix kommun. Naturskyddföreningens skogsnätverk  har  efter nödrop från medlemmar i samebyn ägnat två år åt att inventera de områden som planeras att bebyggas och kan konstatera att flera områden med mycket höga naturvärden berörs av planen trots att det i domslutet stipuleras att inga områden med höga naturvärden får bebyggas. Nu vill Vasa Vind få tillstånd att ändra höjder och lokalisering för delar av verksytorna. Naturskyddsföreningen har genom sitt Skogsnätverk skickat in synpunkter till Vasa Vind. Markägarna Sveaskog bryter mot den nya versionen av FSCs skogsbruksstandard när det gäller upplåtelse av mark med höga naturvärden för vindkraft. Vare sig markägaren eller vindkraftsbolaget har respekterat  urfolks rätt till  FPIC, fritt och informerat förhandssamtycke.

Hällbergsområdet

Områden som Vasa Vind har tillstånd att bebygga enligt domslutet i Mark och Miljödomstolen (MMD)

Vasa Vind ägs av det holländska pensionsbolaget APG som förvaltar 30% av holländarnas pensionspengar, 5789 miljarder kronor! På deras hemsida kan man läsa att

”Today we de fine the world of tomorrow. At APG, we work to build sustainable pensions for millions of people and to contribute to a better society. We feel responsible for both: it doesn’t make sense to make a profit at the cost of future generations.​ Responsible investing; It’s our past, present, and future.” 

Området består av en mosaik av skog, små sjöar och de vidsträckta myrmarker som både har högsta naturvärdesklass enligt Naturvårdsverket och utgör kalvningsland för Flakabergsgruppen, den sydligaste siidan (betesgruppen) inom Gällivare skogssameby, en av de samebyar som är så hårt trängda av exploateringar enligt SSR att de riskerar att kollapsa.

Vasa Vind angav själva under domstolsprocessen att om Naturvårdsverkets föreslagna restriktionsområden och skyddszoner tillämpades skulle det innebära att vindkraftsanläggningen omöjliggörs (se bilaga G26).

Vasa Vinds ändringsförslag

Huvuddelen av området ägs av Sveaskog som enligt senaste versionen av FSC skogsbruksstandard inte får upplåta områden med höga naturvärden för vindkraft, något bolaget här kan komma undan med genom att processen redan påbörjades före de nya reglerna trädde i kraft. Sveaskog  har inte tillfrågat samebyn innan markupplåtelsen gjordes vilket även det innebär ett brott mot FPIC. 

Området vid Lillträskberget är till största delen privatägt. 

Höga naturvärden

Bohål av tretåig hackspett (NT) byggs ofta långt ned på stammen i granar

Skogsnätverket har hittat två områden med mycket höga naturvärden i området Lillträskberget där två vindkraftverk var planerade enligt originalplanen, nu vill man bygga ett vindkraftverk där men istället dra en väg genom den kännsliga skogen och Nedre Granlandet där elanslutningen till hela området ska ske.

Hela Lillträskberget är enligt vår bedömning en nyckelbiotop bevuxen av gammal granskog med mycket död ved, gamla grova sälgar där även bohål av tretåig hackspett (NT)  har hittats. Sammanlagt hittades 25 naturvårdsarter i området bland annat rödbrun blekspik (NT), spillkråka (NT), kötticka (NT), harticka (NT), rosenticka (NT), granticka (NT), lunglav (NT), skrovellav (NT), spindelblomster (§8, S). Vasavind har tillstånd att bygga tre vindkraftverk i området men vill ändra till ett inom området med höga naturvärden men istället dra en väg genom området. 

Naturskog vid Lillträskberget med mycket död ved

Nedre Granlandet  består delvis av gransumpskog  med granar upp till 210 års ålder med inslag av gamla grova sälgar och aspar, delvis av myrmark med klenare hänglavsbärande granar och inslag av gamla tallar. Området används flitigt av ren på sommar och höst i området finns både doftticka (VU), ulltickeporing (VU), knärot (VU) och rynkskinn (VU) och lite vanligare arter som tretåig hackspett (NT), spillkråka (NT),  ullticka (NT), rosenticka (NT), gammelgransskål (NT), doftskinn (NT), lunglav (NT) och harticka (NT), lappranunkel (§7, S), sotriska (S), blodticka (NT). 

Doftticka (VU) Nedre Granlandet

Sedan har flera mindre områden med höga naturvärden också identifierats. Ett tidigare okänt tjäderspel har även hittats som inte heller fanns med i Vasavinds inventeringar. Så väl lodjur som björn förekommer i området vilket också helt saknas i Vasavinds inventeringar. 

De flesta platser där vindkraftsverk och vägar plnaeras hyser vissa naturvärden då större och mindre rester av den tidigare granurskogen i området förekommer utspridda. Bara de områden som nyligen är kalhuggna och de som är bevuxna av contoratall har däremot låga naturvärden. Grova mycket gamla sälgar förekommer rikligt så väl som den skyddade och rödlistade arten Spillkråka och den lilla orkidén Spindelblomster. 

Anmärkningsvärda siffran 80 olika naturvärdesarter finns rapporterade på Artportalen i eller strax utanför områden som planeras för uppställning av vindkraftverk eller vägar mellan verksytorna. 

Gammal sälg med lunglav bredvid Muggträskvägen

Huvuddelen av området ägs av Sveaskog som enligt senaste versionen av FSC certifieringens skogsbruksstandard inte får upplåta områden med höga naturvärden för vindkraft, något bolaget här kan komma undan med genom att processen redan påbörjades före de nya reglerna trädde i kraft. 

Naturskyddsföreningen har yrkat på att Länsstyrelsen ska gå in och ta sitt tillsynsansvar och förbjuda exploatering i de områden med höga naturvärden som vi har påvisat.

Kartor: Vasa Vind AB

Fotografier: Marie Karlsson

Bilagor: Naturskyddsföreningens yttrande angående Vasavinds ändringsförslag (viss text är maskad av artskydds skäl), Inventeringsrapport Nedre Granlandet (do).

Pressmeddelande, Domslut MDD, 2021-06-24, Mål nr M 3771-19, Bilaga 7, Bilaga G26, D10, D13 samt D17 från domstolsprocessen i Mark och Miljödomstolen.