Gammelskog är mer eller mindre orörd skog som inte har utsatts för modernt skogsbruk och naturskog kallas skog som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen återfått de egenskaper som kännetecknar en urskog, som är en mer eller mindre helt orörd skog. Naturskogar är ofta varierade och har viktiga livsutrymmen åt den biologiska mångfalden av specialiserade svampar, lavar, växter och djur.