Spärgrenig gran i förgrunden vilket visar att den har vuxit upp med lite konkurrens. I bakgrunden en gran med knotiga grenar som hänger mer nära stammen vilket visar på att trädet är gammalt. Att skogen är ljusöppen och luckig visar också på att det är en naturskog.

Naturskyddsföreningens Skogsnätverk har inventerat delar av de skogsområden nära Oksajärvi som SCA vill avverka och kunnat konstatera att de består av naturskog med inslag av urskogsartade partier där den mycket sällsynta svampen Nordlig parasitporing (VU) har hittats.

Fynd gjordes också av Harticka (NT), Ullticka (NT), Gränsticka (NT), Gräddpring (VU) Rosenticka (NT), Rynkskinn (VU), Nordtagging (NT), Nordlig nållav (NT), Garnalv (NT), Trådticka (Signalart), Dropptaggsvamp (Signalart), Plattlummer (Signalart) och Tjäder (Fågeldirektivet, Bernkonventionen, Skogsvårdslagen, typisk art Taiga, Skogbevuxen myr) .

Tall med spår av skogsbrand.

Vittangi skogssameby har vinterbete i området och vill behålla skogen då äldre granskog med sina för renen väldit viktiga hänglavar blir alltmer sällsynt.

Skogsnätverket har kontaktat SCA och uppmanat dem att avvakta med avverkning tills området är ordentligt inventerat och vi kommer att avråda i från avverkning på grund av hur skogen ser ut och dess naturvärden i form av artfynd samt områdets betydelse för samebyn.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *