8 maj höll Sveaskog ett socialt samråd i Överkalix angående de sista avverkningsanmälda skogarna på Jouksuvaara, Pajala kommun. Totalt 17 ha kontinuitetsskog, med höga kulturvärden i form av lämningar av timrade rengärden, en hornhög, lavstubbar och förekomster av både rödlistade arter och signalarter samt rikliga brandspår på kvarstående stubbar. Skogsområdet har varit uppmärksammat sedan de stora protesterna 2021 då aktivister från bland annat Skogsupproret förhindrade att området avverkades i sin helhet och den då påbörjade avverkningen avbröts. Majoriteten av området är bevuxen med flerskicktad tallskog där de äldsta träden är upp emot 170 år gamla med inslag av gamla sälgar och en del gran på de bördigare delarna. Stora myrstackar är ett tecken på lång skoglig kontinuitet.

Sveaskog vägrade på förfrågan från Maj Aspebo från Naturskyddsföreningens skogsnätverk och länsförbundets styrelse att visa en helhetsbild över området som är mycket hårt avverkat med bara dessa 17 ha kvar. De hävdade att samrådet enbart gäller de 17 ha som är avverkningsanmälda (markerade med brunt omkring i övre delen av bilden nedan) och att det som finns runt om kring är irrelevant. Trots att det i bolagets FSC certifiering finns krav på att man ska se på landskapet i helhet när man fattar beslut om nya avverkningar.

Resterande del av Juoksuvaara området är antingen kalhuggna under senaste 10 åren eller 20-50 årig skog och yngre plantager med träd under 2 m höjd.

Om man mäter de områden som är kalhugga under de senaste ca 20 åren omkring Juoksuvaara blir det mer än 5 kvkm. Det största sammanhängande hygget som ses på bilden nedan är 89 ha stort.

Ättlingar till de familjer som bodde i det hus som finns kvar av den tidigare bebyggelsen har vädjade till Sveaskog att låta dem behålla den sista riktiga skogen i området. Både för dess kulturvärde, för de arter som finns där och för framtiden.

Området har inventerats 2 gånger av Naturskyddsföreningens skogsnätverk och en gång av en inventerare som då jobbade för Skogsupproret.

Fynd inom avverkningsanmälningarna som är registrerade på Artportalen:

Tjäder, Tetrao urogallus, Fågeldirektivet bilaga 1+2, prioriterad art i Skogsvårdslagen, Bernkonventionen III, Typisk art Taiga, 15 fynd.
Pärluggla, Aegolius funereus, Fågeldirektivet bilaga 1, prioriterade art i Skogsvårdslagen, CITES, Bernkonventionen bilaga II, Typisk art taiga, 1 fynd.
Spillkråka, Dryocopus martius, Fågeldirektivet bilaga 1, prioriterad art i Skogsvårdslagen, Bernkonventionen II, Typisk art Taiga, NT, 6 fynd.
Lavskrika, Perisoreus infaustus, prioriterad art i Skogsvårdslagen, Bernkonventionen II, Typisk art Taiga 1 fynd.
Talltita, Poecile montanus, prioriterad art i Skogsvårdslagen, Bernkonventionen II, Typisk art Taiga 1 fynd, NT, 1 fynd.
Blanksvart spiklav, Calicium denigratum, NT, 1 fynd.
Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila, NT, 4 fynd.
Mörk kolflarnlav, Carbonicola myrmecina, nt, 3
Garnlav, Alectoria sarmentosa, NT, Typisk art Taiga, 4 fynd.
Lunglav, Lobaria pulmonaria, NT, Typisk art Taiga, 7 fynd.
Stuplav, Nephroma bellum, signalart, 11 fynd.
Bårdlav, Nephroma parile, signalart, 1 fynd.
Vaddporing, Anomoporia kamtschatica, NT, 1 fynd.
Vedticka, Fuscoporia viticola, signalart, 2 fynd.
Gräddporing, Sidera lenis, VU, Typisk art Taiga, 1 fynd.
Fläckporing, Anthoporia albobrunnea, VU, 2 fynd.
Rosenticka, Rhodofomes roseus, NT, 1 fynd.
Plattlummer, Lycopodium complanatum, signalart, 50 fynd.
Vanlig plattlummerLycopodium complanatum subsp. complanatum, signalart, NE, 2 fynd.
Spindelblomster, Neottia cordata, signalart, 1 fynd.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *