Bilderna visar virket från avverkningen som i huvudsak består av gran.
En död gran som avverkats och lämnats trots hackspår av den rödlistade Spillkråkan (NT, Fågeldirektivet, Bernkonventionen, prioriterad art i Skogsvårdslagen, Typåisk art Taiga) och att det växte rödlistad Grantickan (NT) på trädet.
Här ser man  hur gles den lavklädda granskogen blivit efter att ca 30% av träden har avverkats vilket gör att luftfuktigheten som är viktig för hänglavarna kommer minska.

Debattartikeln publicerades i NSD, fredag 9 december.

Sveaskog har i dagarna avverkat  lavrika granar i hänglavsskog vid Rikti-Dokkas, i
Gällivare skogssambys renbetesmarker, trots skogssamebyns uttryckliga besked om att
hänglaven är livsviktig för renarna. Sveaskog visar ingen respekt för urfolksrätten.
För bara ett halvår sedan sa Erik Brandsma, vd för Sveaskog: ”Vi kan konstatera att skogen
inte mår bra utifrån ett rennäringsperspektiv. Det finns en förbättringspotential”. Nu kräver
Amnesty Sápmi och Naturskyddsföreningen Norrbotten ett omedelbart stopp för
kalavverkningar i renbetesområden om inte samebyarna har lämnat sitt samtycke. Vi kräver
ett stopp för avverkning av lavrika granar, som är viktiga för renbetet. Sveaskog måste visa
respekt för urfolksrätten.
För två år sedan krävde Sametinget att Sveaskog och Fastighetsverket skulle anpassa sitt
skogsbruk så att samernas grundlagsskyddade rätt respekteras. När Erik Brandsma tillträdde
för knappt ett år sedan var relationen till samebyarna och rennäringen är en av hans mest
prioriterade frågor. ”Vi måste tänka nytt och vi måste göra mer utöver vad som är precis
tillräckligt”.
I maj arrangerade Amnesty ett panelsamtal i Luleå där Erik Brandsma medverkade. Vid flera
tillfällen lyfte han vikten av få mer kunskap om renskötsel. ”Det finns en
förbättringspotential. Vi måste lära oss och bygga relationer om vi på allvar ska bruka skogen
i samexistens med rennäringen”.
Vi konstaterar att Sveaskog sviker löftet om att förbättra relationen till samebyarna när
företaget kör över Gällivare skogssameby och förstör viktig hänglavsskog. Renens mat
försvinner.
Skogsmark där marklav täcker mer än halva ytan har minskat dramatiskt. Det handlar om en
minskning med 71 procent på 60 år, enligt statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet. Utan
lavhedar och hänglavsskogar saknas naturligt renbete.
Enligt skogsbranschens eget certifieringssystem FSC, ska skogsbolag respektera FN:s
urfolksdeklaration och ILO-konvention 169 om urfolks rättigheter. För att Sverige ska kunna
uppfylla de globala hållbarhetsmålen måste vi skydda, återställa och främja ett hållbart
nyttjande av våra ekosystem. Vi måste bruka skogarna hållbart för att hejda förlusten av
biologisk mångfald. Och inte minst – statens eget skogsbolag måste respektera urfolksrätten.
I statens ägarpolicy står det att bolag med statligt ägande ska följa de tio principerna i FN:s
Global Compact, vilket innebär att företag måste förebygga brott mot de mänskliga
rättigheterna av vilka urfolks rättigheter är en del. De folkrättsliga principerna gäller även
Sveaskog.

Marie Karlsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen Norrbotten

Christofer Sjödin, Amnesty Sápmi


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *